Γνωρίζετε ότι στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται πλέον...

  1. Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται πλέον μόνο 62 ασφαλιστικές εταιρίες, όταν το 1992 λειτουργούσαν 161;
  2. Από αυτές τις εταιρίες, μόνο 12 δραστηριοποιούνται στις ασφαλίσεις ζωής, αντί 28 το 1992;
  3. Η παραγωγή ασφαλίστρων παρουσιάζει μεγάλη αντίσταση στην οικονομική κρίση αφού διαμορφώνεται στα  3,7 δις €, έναντι 3,9 δις € το 2005;
  4. Οι πληρωθείσες αποζημιώσεις του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης το 2015 έφτασαν συνολικά τα 2,4 δις €, δηλαδή ποσοστό 65% των μικτών ασφαλίστρων;
  5. Από αυτά τα 2,4 δις, το 1,6 δις αφορούσε σε ασφαλίσεις ζωής και μόλις 764 εκ. € σε ασφαλίσεις κατά ζημιών (αυτοκινήτου, πυρός κλπ.);
AsfalisiOnline

Σχόλια