Ευρωπαϊκή Πίστη: Αύξηση παραγωγής 16,5% το 2011!

Παραγωγή ύψους € 152,7 εκατ. εμφανίζει η Ευρωπαϊκή Πίστη στη χρήση 2011, αυξημένη κατά 16,5% σε σχέση με το 2010, καθώς και σημαντική βελτίωση των δεικτών της σε όλα τα επιμέρους μεγέθη της.

Πιο συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Πίστη σημείωσε:
1. Αύξηση του κύκλου εργασιών της (Καθαρά Ασφάλιστρα & Δικαιώματα Συμβολαίων κατά 16,5% στα € 152,7 εκατ. έναντι € 131,1 εκατ. το 2010).
2. Αύξηση του Ενεργητικού της κατά 9% στα € 250 εκατ. έναντι € 229 εκατ. το 2010.
3. Αύξηση των ασφαλιστικών προβλέψεων της κατά 12% στα € 194 εκατ. έναντι € 172 εκατ. το 2010.
4. Μείωση του δείκτη ζημιών στον Κλάδο Αυτοκινήτων κατά 10,37% στο 55,90% έναντι 66,27% το 2010.
5. Μείωση των γενικών εξόδων από 14,06% της παραγωγής το 2010 σε 13,32% το 2011.

Τα αποτελέσματα αυτά επιτεύχθηκαν σε ένα έντονα όπως είναι γνωστό, αρνητικό κοινωνικοοικονομικό κλίμα, στο οποίο η ασφαλιστική αγορά σημείωσε ύφεση κατά 6%.

Η Διοίκηση της εταιρείας προσβλέπει σε εντονότερη ανάπτυξη και κερδοφορία κινητοποιώντας όλο το Δυναμικό της των Πωλήσεων και των εσωτερικών υπηρεσιών προς το σκοπό αυτό, συνεχίζοντας ταυτόχρονα την πολιτική της χρηστής διαχείρισης.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η εταιρεία έχει θέσει ως στόχο να επιτύχει στο έτος 2012 κέρδη προ φόρων € 7 εκατ. και κύκλο εργασιών € 165 εκατ. έναντι € 153 εκατ. του 2011.

AsfalisiOnline

Σχόλια